સરસ્વતી સાધના મહાસંઘના માધ્યમે ઘણી શિબિરો થયા બાદ રિસર્ચની આવશ્યકતા જણાતા સરસ્વતી સાધના રીસર્ચ ફાઉન્ડેશનનો પ્રારંભ થયો અને રીસર્ચના વિવિધક્ષેત્રે કદમ ઉઠાવ્યું....